Napoleon và Napoleon bánh cuối cùng những gì là mối quan hệ giữa

Nó không quan trọng. Napoleon bánh tên là "Mille-feuille", một thuật ngữ tiếng Pháp để "Mille-Feuille". Trung Quốc gọi nó là "bánh ngọt Napoleon" là bản dịch chữ của tiếng Anh tên "Napoleon" (Anh Quốc) và "Napoleon lát" (Canada) và trong thực tế tên tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Pháp "Napolitain", chữ sẽ ý Napoli tên "Naples" thành một tính từ có nghĩa "Naples", và nó chỉ ra các bánh, đóng băng các thực hành từ Naples.